Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az 1.2. pontban jelzett szolgáltatók által nyújtott elektronikus és
nem elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a szolgáltatók a www.sorslevelek.hu,
www.sorskonyvek.hu, www.sorsfilmek.hu, és az ezen címekhez kapcsolódó valamennyi
aldomainen üzemeltetett webshopunkon keresztül, valamint a megrendelővel létrejött
személyes kapcsolat útján nyújtanak, függetlenül attól, hogy a szolgáltatók által bonyolított
kereskedelmi tevékenység, szolgáltatásnyújtás Magyarország határain átnyúlik-e vagy sem. A
jelen ÁSZF a megrendelő által leadatott rendelések, a megrendelő által igénybevehető
szolgáltatások, valamint a webshop használatának vonatkozásában állapítja meg a felek jogait
és kötelezettségeit.


1. A szolgáltatók adatai


1.1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kereskedelmi és szolgáltatás nyújtásra irányuló
tevékenységet Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó és Lukács Anna Melinda egyéni
vállalkozó valósítják meg. Termék rendelése vagy szolgáltatás igénybevétele esetén a
szolgáltatók és a megrendelő között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint szerződés jön
létre.


1.2. A szolgáltatók főbb adatai:


Lukács Zoltán Gábor egyéni vállalkozó:
a. székhely: 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B 4/1
b. nyilvántartási szám: 39562926
c. adószám: 77038625-1-41
d. telefonszám: +36 70 598 0751
e. e-mail: zoltan@sorslevelek.hu
Lukács Anna Melinda egyéni vállalkozó:
a. székhely: 8000 Székesfehérvár, Rác u. 1. 8/30.
b. nyilvántartási szám: 51721790
c. adószám: 68420893-1-27
d. telefonszám: +36 30 970 1611
e. e-mail: info@sorslevelek.hu


1.3. Értelmező rendelkezések:


2


a. fogyasztónak minősülő megrendelő: az természetes személy megrendelő, aki a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy,
b. termék: a szolgáltató által értékesített ingó dolog,


2. Hozzáférés a szolgáltatók által üzemeltetett webshophoz


2.1. A webshophoz használatához – a www.sorsfilmek.hu oldalt kivéve – regisztráció nem
szükséges.
2.2. A www.sorsfilmek.hu oldalon nyújtott szolgáltatáshoz a megrendelő regisztráció útján
férhet hozzá. A regisztráció során a megrendelő megadja nevét, számlázási címét és
nevét, valamint e-mail címét.
2.3. Az adatok bevitelét követően a szolgáltatók rendszere generál a megrendelő
www.sorsfilmek.hu oldalon létrehozott felhasználói fiókjához – amelynek felhasználó
neve a megrendelő által megadott e-mail cím – jelszót, amelyet az adatok bevitelét
követő 24 órán belül küld meg a megrendelő részére az általa megadott e-mail címre.
2.4. Amennyiben a megrendelő 24 órán belül nem kap e-mailt a felhasználói adatairól, úgy
e problémát jogosult az 1.2. pontban megjelölt telefonszámokon vagy e-mail címeken,
bármely szolgáltatónál jelezni. A szolgáltatók törekszenek arra, hogy a bejelentést
követő 72 órán belül a megrendelő a www.sorsfilmek.hu oldalhoz kapcsolódó
felhasználói fiókkal rendelkezzen.
2.5. A megrendelő fokozottan köteles ügyelni arra, hogy regisztrációkor adatait pontosan
adja meg. A regisztráció véglegesítése előtt a megrendelő a megadott adatokat
ellenőrizheti, és amennyiben szükséges, azokat módosíthatja. A pontatlan adatok
beviteléből származó, a megrendelőt hátrányosan érintő jogi, gazdasági vagy egyéb
jellegű következményekért a szolgáltatók semmilyen felelősséget nem vállalnak. A
szolgáltató, amennyiben a megrendelő az adatok pontatlanságát jelzi felé,
együttműködik a megrendelővel annak érdekében, hogy a szolgáltatók adatbázisai
pontos és naprakész adatokat tartalmazzanak.
2.6. Amennyiben a felhasználói fiókkal rendelkező megrendelő adataiban változás
következik be, úgy azt a megrendelő haladéktalanul köteles, legkésőbb új leadott
rendelésnél, szolgáltatás igénybevételére irányuló új kérelemnél a szolgáltatók részére
a www.sosfilmek.hu oldalon rendelkezésre álló felületen bejelenteni. A szolgáltató e
bejelentés alapján aktualizálja megrendelői adatbázisát. A bejelentés elmaradása esetén
a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a megrendelőt hátrányosan érő jogi,
gazdasági vagy egyéb jellegű következményekért.
2.7. A felhasználói fiók létrejötte önmagában termékértékesítési vagy szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződést nem hoz létre a felek között.
2.8. A megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatók által üzemeltetett
webshopot biztonságosan, a kellő körültekintés tanúsításával használja. A megrendelőt
a webshop nem megfelelő használatából eredő hátrányos jogi, gazdasági vagy egyéb
jellegű következményekért a szolgáltatók nem vállalnak felelősséget

2.9. A szolgáltatók a webshopon keresztül megrendelhető termékek, igényelhető

szolgáltatásokra vonatkozó információkat, így különösen a termék, szolgáltatás
leírását, nettó és bruttó árát közzéteszi. Olyan termékek esetén, amelyeknél a
megrendelő kiszállítást igényelhet, a webshopban feltüntetett nettó és bruttó árak a
szállítási díjat nem tartalmazzák. A szállítási díj a megrendelő űrlapon kerül jól
láthatóan feltüntetésre a megrendelés leadását megelőzően.
2.10. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél,
szolgáltatásoknál és azok árainál, a szolgáltatók fenntartják a jogot a korrekcióra. A
hiba felismerése, korrekciója után a megrendelőt a szolgáltatók haladéktanul
tájékoztatják a helyes adatokról. Ebben az esetben a megrendelő jogosult
megrendelését megerősíteni vagy választása szerint a megrendelést, szolgáltatás
nyújtására irányuló kérelmét következmények nélkül visszavonhatja.
2.11. Amennyiben a szolgáltatók a termékekre, szolgáltatásokra akciós vagy
kedvezményes vásárlási lehetőséget hirdetnek meg, úgy az akció, kedvezmény
feltételeit, határidejét a szolgáltatók a vásárlást megelőzően minden esetben
egyértelműen külön jelzik.
3. A szolgáltatók által forgalmazott termékek megrendelése, a sorsfilmek.hu oldalon
közzétett tartalmak megvásárlása
3.1. A megrendelő a szolgáltatók által forgalmazott termékekre a webshop megfelelő
felületén adhatja le a rendelést. A rendelés során a megrendelőnek meg kell adnia, hogy
mely terméket és milyen mennyiségben kívánja megrendelni. A rendelés leadása során
a megrendelő a nevét, szállítási címét, e-mail címét, számlázási nevét és címét
telefonszámát köteles megadni. A rendelés véglegesítése előtt a megrendelő a rendelés
adatait ellenőrizheti, azokban – amennyiben szükségesnek tartja – változásokat
eszközölhet.
3.2. A megrendelő a sorsfilmek.hu oldalon közzétett tartalmakat (ismeretterjesztő filmek,
sorslevelekhez, spiritualitáshoz kapcsolódó beszélgetések stb.) felhasználói fiókjába
belépve vásárolhatja meg. Amennyiben a megrendelő előzetesen felhasználói fiókot
nem hozott létre, úgy a vásárlással egyidejűleg köteles a 2.2. pontban foglalt
adattartalommal felhasználói fiókot létrehozni.
3.3. A sorsfilmek.hu oldalon megvásárolt tartalomhoz a megrendelő a tartalom
ellenértékének megfizetését követően, felhasználói fiókjába belépve bármikor
hozzáférhet, a tartalmat felhasználói fiókjából megtekintheti. A megrendelő a tartalom
letöltésére, tovább értékesítésére, bármilyen módon történő felhasználására,
hasznosítására nem jogosult.
3.4. A sorsfilmek.hu oldal esetleges megszűnése esetére a szolgáltatók a megszűnést
megelőzően írásban kötelesek tájékoztatni a megrendelőt arról, hogy a megvásárolt
tartalomhoz a megrendelő az oldal megszűnését követően miként férhet hozzá. A
megrendelő abban az esetben, ha a megvásárolt tartalomhoz nem fér hozzá, bármikor
jogosult a szolgáltatókkal e-mailben és telefonon felvenni a kapcsolatot a felmerült
probléma orvoslása érdekében.
4
3.5. A megrendelő megrendelését a megrendelés feldolgozásáig bármikor jogosult írásban
(a webshop felületén vagy e-mailen útján) visszavonni.
3.6. A megrendelés leadását követően a szolgáltatók e-mailben tájékoztatják a megrendelőt
a megrendelés befogadásáról és a megrendelés számáról, valamint a megrendelés
leadásának pontos időpontjáról, a megrendelt termékekről, tartalmakról és azok
mennyiségéről, a szállítási díjról, valamint a megrendelő megrendelésben foglalt
adatairól, azaz visszaigazolják a rendelést. A szolgáltatók törekszenek arra, hogy a
megrendelés 48 órán belül visszaigazolásra kerüljön. A megrendelő e-mailben és
telefonon a leadott rendelései, nyitott számlái felől bármikor jogosult a szolgáltatóktól
felvilágosítást kérni.
3.7. A megrendelő a visszaigazolás kézhezvételét követő egy napon belül e-mailben
módosíthatja rendelését, ha a visszaigazolásban észleli, hogy téves adatokat, rendelést
adott meg.
3.8. Amennyiben a szolgáltató a megrendelt termékeket, megvásárolt tartalmakat nem tudja
a leadott rendelésnek megfelelően szolgáltatni, erről a megrendelőt a visszaigazoló emailen keresztül értesíti.
3.9. Amennyiben a megrendelés részben sem teljesíthető, úgy ezen tájékoztatás megküldése
útján a megrendelés a szolgáltatók által egyúttal lemondásra kerül, ez esetben a felek
között termékértékesítési, szolgáltatási szerződés nem jön létre, a megrendelő által
esetlegesen már teljesített ellenérték 60 napon belüli visszatérítése felől a szolgáltatók
intézkednek.
3.10. Amennyiben a megrendelés részben teljesíthető, úgy a szolgáltatók megjelölik,
hogy a megrendelést milyen eltérő feltételekkel, értékekkel tudják teljesíteni
(hiányosan teljesíthető megrendelés). A megrendelő e-mailben nyilatkozhat akként,
hogy a szolgáltató tájékoztatása szerinti feltételekkel, értékekkel kéri a megrendelés
teljesítését. Ha a megrendelő az e-mailes tájékoztató megküldését követő 3 napon belül
a tájékoztatásra érdemben nem reagál, úgy kell tekinteni, hogy megrendelését
visszavonja, és ez esetben a felek között szerződés nem jön létre. Amennyiben a
megrendelő elfogadja a hiányosan teljesíthető megrendelését, úgy a szolgáltatók
intézkednek afelől, hogy az esetlegesen már teljesített ellenérték és a hiányosan
teljesíthető megrendelés ellenértékének különbözetét a megrendelő részére az
elfogadás közlését követő 14 napon belül visszatérítsék. Ha a megrendelő a
megrendelést visszavonta, úgy a szolgáltatók intézkednek a megrendelés esetlegesen
már teljesített ellenértékének a visszavonás közlésétől számított 14 napon belüli
visszatérítése felől.
3.11. Amennyiben a szolgáltatók a megrendelést hiányosan tudják teljesíteni, úgy a
felek között a szerződés abban az esetben jön létre, ha a megrendelő a 3.10. pontban
foglaltak szerint elfogadja a megrendeléstől eltérő feltételekkel, értékekkel történő
teljesítést.
3.12. A szolgáltatók kifejezetten felhívják a megrendelő figyelmét, hogy amennyiben
a szolgáltató a webshopon, illetve a sosfilmek.hu oldalon a megrendelés
véglegesítésekor a „Megrendelem” gombra vagy az ezzel azonos értelmű gombra
5
kattint, úgy a megrendelő és a szolgáltatók között fizetési kötelezettséget keletkeztető
szerződés jön létre.
4. A termékek rendelése esetén a termékek átvételének módja
4.1. Termékek rendelése esetén a megrendelő a megrendelés leadásakor az alábbi átvételi
módok közül választhat:
a. személyes átvétel: a megrendelő személyes átvétel választása esetén a
megrendelésben megadott e-mail címére kap értesítést a csomag összeállításáról.
Az összeállított csomagot a megrendelő a 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B4/1. szám
alatt veheti át a csomag elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10
munkanapon belül. Az átvétel pontos időpontját a megrendelőnek egyeztetnie kell
a szolgáltatókkal az 1.2. pontban megadott elérhetőségeken. Amennyiben a
csomag elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül a
megrendelő a terméket nem veszi át, úgy a szerződés a megrendelőnek felróható
okból meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatóknak a terméket nem kell átadni a
megrendelő részére.
b. futárszolgálat: futárszolgálat által történő kézbesítési mód esetén a megrendelt
termékeket a FoxPost Zrt. (székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.,
cégjegyzékszám: 10-10-020309) szolgáltatásán keresztül kézbesítjük a
megrendelőnek a megrendelés során megadott szállítási címre, amennyiben a
megrendelő házhozszállítást választott. A megrendelő a megrendelés leadásakor
csomagautomatás átvételt is választhat. A megrendelt termék várható szállítási
idejéről, a szállítás költségéről a szolgáltatók a megrendelés leadásakor a webshop
felületén nyújtanak tájékoztatást a megrendelő részére.
4.2. Futárszolgálat általi kiszállítási mód esetén Magyarország területén a csomag
kézbesítésére jellemzően a rendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül kerül
sor, azonban ezen időtartam változhat. A megrendelő a futárszolgálattól minden
esetben e-mailes értesítést kap a kézbesítés pontos időpontjáról. A megrendelőnek
lehetősége van arra, hogy a futárszolgálattal a kézbesítést illetően egyeztessen.
4.3. Futárszolgálat általi kiszállítási mód esetén három egymást követő sikertelen
kézbesítés kísérlet esetén a megrendelt terméket a futárszolgálat visszaküldi a
szolgáltatók részére. Ebben az esetben a szolgáltatók a megrendelővel e-mailben
felveszik a kapcsolatot a megrendelővel annak érdekében, hogy a megrendelt termék a
megrendelő részére átadásra kerüljön. Amennyiben a megrendelőt a szolgáltatók nem
tudják elérni vagy a megrendelő az utólag egyeztett módon sem veszi át a megrendelt
terméket, úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, ebben az
esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt terméket átadni a megrendelő
részére.
5. Sorslevél-felolvasás, valamint a sorslevél-felolvasáshoz kapcsolódó további
szertartások megrendelése
5.1. A megrendelő a szolgáltatók által nyújtott sorslevél-felolvasásra a webshop felületén
regisztrálhat. A regisztráció során a megrendelő nevét, e-mail címét, születési idejét,
állampolgárságát, számlázási nevét és címét és telefonszámát adja meg, valamint
6
kiválaszthatja a felolvasás helyszínét (Budapest, Székesfehérvár, Pozsony (Szlovákia),
illetőleg kérheti azt is, hogy a felolvasás online történjen. Választása szerint a
megrendelő nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatát is feltöltheti a rendszerbe, de
dönthet úgy is, hogy a hüvelykujj-lenyomat felvételére időpontot egyeztet a
szolgáltatóval. Nők esetében a bal hüvelykujj lenyomata, férfiak esetében a jobb
hüvelykujj lenyomata szükséges a sorslevelek beazonosításához.
5.2. A megrendelő olyan rendezvényen is regisztrálhat a felolvasásra, ahol a szolgáltatók
élőben jelen vannak, illetve regisztrációra a szolgáltatók 1036 Budapest, Kolosy tér
1/B4/1. szám alatt található irodájában is van mód. Ekkor a megrendelő papíralapú
regisztrációs lapot tölt ki, amelyen megadja nevét, e-mail címét, születési idejét,
állampolgárságát, számlázási nevét és címét és telefonszámát, nemének megfelelő
hüvelyk-ujjlenyomatát, valamint kiválaszthatja a felolvasás helyszínét (Budapest,
Székesfehérvár, Pozsony (Szlovákia)), illetőleg kérheti azt is, hogy a felolvasás online
történjen.
5.3. A szolgáltatók törekednek arra, hogy a regisztrációt e-mail útján 48 órán belül
visszaigazolják.
5.4. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a felolvasás számát, a regisztráció pontos
időpontját, a megrendelő adatait továbbá ebben az e-mailben a megrendelő a felolvasás
menetéről tájékoztatást kap. Amennyiben a megrendelő online regisztrált, és nemének
megfelelő hüvelykujj-lenyomatát nem töltötte fel online, úgy az 1.2. pontban rögzített
elérhetőségeken kérelmezheti, hogy előre egyeztetett időpontban ujjlenyomatát a
szolgáltatók 1036 Budapest, Kolosy tér 1/B 4/1 szám alatt található irodájában vagy
más, a szolgáltatókhoz köthető helyszínen, a szolgáltatók közreműködésével rögzítsék.
5.5. Online regisztráció esetén, ha megrendelő nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatát
nem töltötte fel, és annak szolgáltató segítségével történő rögzítését a regisztráció
visszaigazolásától számított 10 munkanapon belül nem kérelmezi (vagy azt kérelmezte,
de a rögzítésen nem jelent meg), úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból
meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt szolgáltatást
nyújtani.
5.6. A visszaigazolás megküldését követően a szolgáltatók telefonon és e-mail útján
felveszik a kapcsolatot a megrendelővel időpont egyeztetés céljából. A megrendelők
ügyviteli rendszerükben rögzítik a felolvasás egyeztetett időpontját.
5.7. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során a szolgáltatók a megrendelő felé jelzik,
hogy nem található olyan sorslevél, amely a megrendelőhöz illik, számára hasznos
útmutatás tartalmaz, úgy a szerződés a szolgáltatóknak felróható okból meghiúsul.
5.8. A megrendelő a regisztrációkor jogosult megadni, hogy a megfelelő sorslevél
megkereséséhez a szolgáltatók a nemének megfelelő hüvelykujj-lenyomatán, valamint
állampolgárságán túl megrendelő születési idejét, keresztnevét felhasználhatja-e. A
keresztnév és a születési idő felhasználása jelentősen csökkenti azt az időtartamot,
amely szükséges a megrendelőhöz illő sorslevelek megtalálásához (jellemzően 3-4
napra), míg annak elhagyásával a sorslevelek felkutatása heteket, hónapokat vehet
igénybe.
7
5.9. A sorslevél-felolvasáshoz kapcsolódóan többféle szertartás is opcionálisan
megrendelhető, ezek az alábbiak:
a. yantra-pooja szertartás (személyre szabott, általában 108 napos imasorozat, amely
végén a megrendelő egy réztáblát kap, amire a konkrét szertartás típusát vezetik
fel),
b. tűzszertartás (egyszeri ima a megrendelő által meghatározott cél érdekében, online
Skype-os élő közvetítéssel, amelyről az elkészült felvételt a megrendelő a Skype
rendszeréből letöltheti)
c. aathma shanti szertartás (rituális temetési szertartás, amelyről a megrendelő
videófelvételt kap).
Ezen szertartársok megrendelése opcionális, mind személyesen, mind online
megrendelhetőek. A megrendeléshez a megrendelő nevét, e-mail címét, számlázási
nevét és címét, valamint telefonszámát kell megadnia. Az aathma shanti szertartáshoz a
megrendelőnek saját adatain túlmenően elhunyt szerette keresztnevét, születési és
halálozási idejét szükséges megadnia. A szolgáltatók törekednek arra, hogy a
megrendelést 48 órán belül e-mailen visszaigazolják. A visszaigazolás tartalmazza a
szertartások pontos menetéhez kapcsolódó tudnivalókat.
5.10. A sorslevél-felolvasások, valamint egyes megrendelt szertartások során a Skype
rendszerén keresztül a felolvasás, valamint a szertartás rögzítésre kerül, ezen videó
anyagot a megrendelő a Skype-hívástól számított harminc napon belül jogosult
letölteni a Skype rendszeréből. Ezt követően a felvétel elérhetetlenné válik.
5.11. A szolgáltatók kifejezetten felhívják a megrendelő figyelmét, hogy amennyiben
a szolgáltató a webshopon a regisztráció véglegesítésekor a „Jelentkezem”,
„Megrendelem” gombra vagy az ezzel azonos értelmű gombra kattint, vagy személyes
regisztráció esetén regisztrációs lapot tölt ki, ír alá és ad le a szolgáltatóknak, úgy a
megrendelő és a szolgáltatók között fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés jön
létre.
6. A szolgáltatók által szervezett rendezvényeken való részvétel
6.1. A megrendelő a szolgáltatók szervezett rendezvényekre (továbbiakban: rendezvény) a
webshop felületén vagy az adott rendezvény Facebook-eseményén elhelyezett linken
keresztül regisztrálhat. A regisztráció során a megrendelő nevét, e-mail címét,
számlázási címét és telefonszámát adja meg. Olyan rendezvények esetén, ahol a
szolgáltatók kapcsolt szolgáltatás keretében étkezési lehetőséget is biztosítanak, a
megrendelő a regisztrációkor feltüntetheti, hogy kér-e étkezést, amennyiben igen, úgy
megadhatja esetlegesen fennálló ételallergiáit, speciális étrendre vonatkozó igényét. A
megrendelő saját felelőssége, hogy ételallergiáit, speciális étrendre vonatkozó igényét
feltüntesse, ennek elmaradása esetén a megrendelőt ért egészségkárosodásért, károkért
semmilyen felelősséget nem vállalunk!
6.2. Amennyiben a megrendelő étkezés biztosítását kéri, azonban a szolgáltatók felé nem
közli az esetlegesen fennálló ételallergiáit, illetve speciális étrendre vonatkozó igényét,
úgy a megrendelőt ebből eredően ért károkért, egészségkárosodásért a szolgáltatók
8
semmilyen felelősséget nem vállalnak, kárfelelősségüket ebben az esetben a jelen
ÁSZF-el kizárják.
6.3. A szolgáltatók törekednek arra, hogy a regisztrációt e-mail útján 48 órán belül
visszaigazolják.
6.4. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a regisztráció számát, a regisztráció pontos idejét,
a rendezvény idejét és helyszínét, a megrendelő adatait, a rendezvénnyel kapcsolatos
főbb tudnivalókat (programok, előadók, stb).
6.5. A rendezvényeken a megrendelő köteles tartózkodni bármilyen kép- és hanganyag
rögzítéséről. E rendelkezés megszegése a megrendelő rendezvényről történő kizárását
vonhatja maga után. A szolgáltatók, illetve a rendezvény helyszínén a szolgáltatók
megbízásából eljáró személyek jogosutak a megrendelőt a jogosulatlanul készített képés hangfelvétel törlése felszólítani. A rendezvényen kizárólag a szolgáltatók által
megbízott fotósok, videósok, hangrögzítést végző személyek készíthetnek kép- és
hangfelvételt.
6.6. A megrendelő a rendezvényen köteles kulturált öltözékben, az alapvető higiénés és
tisztasági szabályok megtartásával megjelenni. Ennek elmulasztása esetén a
rendezvényre való belépés joga a megrendelőtől megtagadható.
6.7. A megrendelő köteles a rendezvényen az alapvető magatartási szabályokat betartani,
köteles tartózkodni bárminemű közösségellenes, megbotránkoztató, erőszakos
magatartástól tartózkodni. E rendelkezés megszegése esetén a megrendelőtől a belépés
joga megtagadható, illetőleg a rendezvényen való részvételből kizárható.
6.8. A megrendelő a rendezvény során köteles együttműködni a rendezvény lebonyolítását
biztosító személyekkel. E rendelkezés megszegése esetén a megrendelőtől a belépés
joga megtagadható, illetőleg a rendezvényen való részvételből kizárható.
6.9. Amennyiben a megrendelő a 6.5. – 6.8. pont rendelkezéseit megszegi, úgy a szerződés
a megrendelő felróható magatartása miatt meghiúsul.
6.10. A regisztráció visszaigazolásáig a megrendelő regisztrációját bármikor jogosult
visszavonni. Amennyiben a regisztráció visszaigazolására 48 órán belül nem kerül sor,
úgy a megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól.
6.11. A szolgáltatók a műsor- és programváltozás, a rendezvény időpontjának és
helyszínének megváltoztatásának jogát fenntartják maguknak. A változásról –
amennyiben a változás a szolgáltatók számára előrelátható – a szolgáltatók a
rendezvény eredetileg meghirdetett időpontját megelőző 72 óráig e-mailben
tájékoztatást küldenek a megrendelő részére. A szolgáltatók egyúttal gondoskodnak
arról, hogy a tájékoztatás a rendezvényhez köthető felületeken (honlap, Facebook
esemény stb.) is közlésre kerüljön. Amennyiben a változás a szolgáltatók számára nem
volt előrelátható, úgy a szolgáltatók törekednek arra, hogy a változásról a megrendelő
rövid úton (e-mail, telefon) tájékoztatást kapjon, valamint minden tőlük telhetőt
megtesznek azért, hogy a változással kapcsolatos tájékoztatás a rendezvényhez köthető
felületeken (honlap, Facebook esemény stb.) is közlésre kerüljön.
9
6.12. A szolgáltatók kifejezetten felhívják a megrendelő figyelmét, hogy amennyiben
a szolgáltató a webshopon vagy a Facebook eseményben elhelyezett linken a
regisztráció véglegesítésekor a „Jelentkezem” gombra vagy az ezzel azonos értelmű
gombra kattint, úgy a megrendelő és a szolgáltatók között fizetési kötelezettséget
keletkeztető szerződés jön létre.
7. A termékek, szolgáltatások ellenértékének teljesítése
7.1. Termékrendelés esetén a megrendelő a megrendelt termék ellenértékét egyösszegben
teljesítheti készpénzes fizetéssel, banki átutalással, valamint bankkártyás fizetéssel. A
sorsfilmek.hu oldalon közzétett tartalmak megvásárlása esetén kizárólag online
bankkártyás vagy átutalásos fizetés lehetséges. A megrendelő termék megrendelésekor
a megrendelés leadásakor választhatja ki a kívánt fizetési módot. Az egyes fizetési
módok termékrendelés esetén az alábbiak szerint vehetők igénybe:
a. a megrendelt termék ellenértékét a megrendelő személyes átvétel esetén vagy
házhozszállítás esetén a futárnál történő utánvétes rendelés átvételekor teljesítheti
készpénzzel,
b. a megrendelő a megrendelt termék ellenértékét online megrendelés leadásakor,
személyes átvételkor vagy házhozszállítás esetén a futárnál történő utánvétes
rendelés átvételekor teljesítheti bankkártyás fizetéssel. Online rendelés esetén, ha
a megrendelő a bankkártyás fizetést választja, a megrendelés leadását követően a
webshop egyből átirányítja a megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési
felületre, és a rendszer az egyösszegű fizetést követően fogadja be a megrendelést,
c. a megrendelő online megrendelés leadásakor választhatja a banki átutalással
történő fizetési módot is. Ez esetben a fizetési határidő a visszaigazolás
kézhezvételét követő 8 nap. Ebben az esetben a visszaigazoló e-mailhez a
szolgáltatók díjbekérő számlát küldenek, amely tartalmazza a fizetendő összeget,
és azt a bankszámlát, amelyre az átutalást teljesíteni kell. Banki átutalás esetén a
szolgáltatók a termék ellenértékének a díjbekérőn feltüntetett bankszámlán történő
jóváírását követően adják át a megrendelt terméket a futárszolgálat részére, ekként
a szállítási idő hosszabbodhat. Amennyiben a megrendelő fizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a szerződés meghiúsul, és
ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt terméket a
megrendelő részére átadni.
7.2. Utánvétes megrendelés vagy a megrendelés személyes átvétele esetén amennyiben a
megrendelő fizetési kötelezettségének sem készpénzzel, sem bankkártyás fizetési
móddal nem tud eleget tenni, a szolgáltatók, illetve a nevükben eljáró személyek a
termék átadását jogosultak és kötelesek megtagadni. Ez esetben a megrendelő az 1.2.
pontban meghatározott elérhetőségeken 10 munkanapon belül egyeztethet a termékek
átvételéről és ellenértékének megfizetéséről a szolgáltatókkal. Amennyiben a
megrendelő e határidőt elmulasztja vagy az egyeztett átvétel és teljesítés a megrendelő
hibájából ismételten meghiúsul, úgy a szerződés a megrendelőnek felróható okból
meghiúsul, ebben az esetben a szolgáltatók nem kötelesek a megrendelt terméket átadni
a megrendelő részére.
10
7.3. Sorslevél-felolvasásra történő regisztráció esetén amennyiben a regisztráció
személyesen történik, a megrendelő a regisztrációkor köteles készpénzben vagy
bankkártyás fizetés útján egyösszegben megfizetni a regisztrációs díjat. Online
regisztráció esetén a regisztráció beküldését követően a webshop egyből átirányítja a
megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési felületre, és a rendszer a regisztrációs
díj egyösszegű megfizetését követően fogadja be a regisztrációt. A sorslevél felolvasás
fennmaradó díját a megrendelő személyes felolvasás esetén választása szerint a
felolvasás napján készpénzzel vagy bankkártyás fizetés útján egyösszegben, vagy a
felolvasás napját megelőző napig banki átutalással egyösszegben teljesítheti. Online
felolvasás esetén a megrendelő a felolvasás fennmaradó díját bankkártyás fizetés vagy
banki átutalás útján a felolvasás napját megelőző napig egyösszegben teljesítheti.
Amennyiben a megrendelő a felolvasás fennmaradó díját a jelen pontban foglaltak
szerint nem teljesíti, úgy a szolgáltatók a szolgáltatás nyújtását megtagadhatják, és
ebben az esetben a szerződés a megrendelőnek felróható okból meghiúsul, a
szolgáltatók nem kötelesek részére a szolgáltatást nyújtani. A sorslevél-felolvasáshoz
kapcsolódó szertartások megrendelése esetén a megrendelő személyes megrendelés
esetén a szertartás ellenértékét egyösszegben köteles megrendeléskor megfizetni
készpénzben vagy bakkártyás fizetés útján. Online megrendelés esetén a megrendelés
beküldését követően a webshop egyből átirányítja a megrendelőt az alkalmazott
bankkártyás fizetési felületre, és a rendszer az egyösszegű fizetést követően fogadja be
a megrendelést.
7.4. A szolgáltatók által szervezett rendezvények esetén a megrendelő az online regisztráció
során a részvételi díjat választása szerint bankkártyás fizetés vagy banki átutalással
rendezheti egyösszegben az alábbiak szerint:
a. bankkártyás fizetés esetén a regisztráció beküldését követően a webshop egyből
átirányítja a megrendelőt az alkalmazott bankkártyás fizetési felületre, és a
rendszer az egyösszegű fizetést követően fogadja be a regisztrációt,
b. banki átutalás választása esetén a szolgáltatók a visszaigazoló e-maillel együtt
számlát küldenek, amely tartalmazza a fizetendő összeget, és azt a bankszámlát,
amelyre az átutalást teljesíteni kell. Ebben az esetben a részvételi díj összegét a
megrendelő köteles legkésőbb a rendezvény időpontját megelőző napig
egyösszegben teljesíteni. Amennyiben a részvételi díj eddig az időpontig nem
kerül jóváírásra a számlán megjelölt bankszámlaszámon, a szolgáltatók a
rendezvényre való belépést megtagadhatják, és ebben az esetben a szerződés a
megrendelőnek felróható okból meghiúsul.
7.5. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion
Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének
száma: H-EN-I-1064/2013.
7.6. A szolgáltatók az egyes termékek és szolgáltatások megrendelése esetén a
visszaigazoló e-mailhez elektronikus formában csatolják a termék és/vagy szolgáltatás
ellenértékéről kiállított számlát. Termékek rendelése esetén a megrendelő a számlát
átvételkor papíralapon is megkapja.
11
7.7. A számlát az 1.2. pontban jelzett bármelyik szolgáltató jogosult kiállítani. A
megrendelő a számlán szereplő szolgáltató felé köteles teljesíteni.
8. Kellékszavatossági igény
8.1. A szolgáltató az általa értékesített termékekre jótállást nem vállal, kötelező jótállás
hatálya alá eső termékeket nem értékesít.
8.2. A megrendelő kellékszavatossági igényét a Ptk.-ban foglalt rendelkezések szerint
gyakorolhatja, azaz hibás teljesítés esetén választása szerint:
a. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági
jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a szolgáltatóknak – másik kellékszavatossági
igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,
figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak
okozott érdeksérelmet, vagy
b. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
szolgáltatók a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalták, e kötelezettségüknek a
Ptk. 6:159. (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tudnak eleget tenni, vagy ha a
megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
8.3. A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel
okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a
szolgáltatók adtak okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
8.4. Jelentéktelen hiba esetén nincs helye a szerződéstől való elállásnak.
8.5. A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a
szolgáltatókkal közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba
felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell
tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős.
8.6. Fogyasztó megrendelővel létrejött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig
vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert
hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével
vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
8.7. Amennyiben a megrendelő nem minősül fogyasztónak, úgy a megrendelő
kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztónak minősülő megrendelő esetén a megrendelő kellékszavatossági igénye a
teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.
8.8. A megrendelő a kellékszavatossági igényét közvetlenül a szolgáltatókkal szemben
érvényesítheti.
9. Termékszavatossági igény
12
9.1. A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő megrendelő – választása szerint a 8.
pontban megjelölt kellékszavatossági igényt vagy a jelen a 9. pontban megjelölt
termékszavatossági igényt érvényesítheti.
9.2. A megrendelő fogyasztót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen.
9.3. Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a
termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó
érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor
hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.4. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
9.5. A gyártó mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
a. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta
vagy forgalmazta,
b. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika
állása szerint nem volt felismerhető, vagy,
c. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
9.6. A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.7. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
9.8. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
9.9. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától
számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
10. Az elállás és felmondás joga fogyasztónak minősülő megrendelő esetén
10.1. Termék adásvételére vonatkozó szerződés esetén a fogyasztónak minősülő
megrendelőt indokolás nélkül elállási jog illeti meg:
a. a terméknek,
b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban
történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
13
c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek
vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik
személy általi átvételének napjától.
10.2. A fogyasztónak minősülő megrendelő a 10.1. pontban foglalt elállási jogának
gyakorlása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a szolgáltatóknak vagy a
szolgáltatók által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
szolgáltatók a termék visszafuvarozását nem vállalják.
10.3. A megrendelő a visszaküldendő terméket a szolgáltatók 1036 Budapest, Kolosy
tér 1/B4/1. szám alatti irodájába köteles visszaküldeni vagy személyesen átadni.
10.4. A fogyasztónak minősülő megrendelő a termék visszaküldésének közvetlen
költségeit köteles viselni, tekintettel arra, hogy e költségek viselését a szolgáltatók nem
vállalják.
10.5. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztónak minősülő
megrendelő az elállás jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy
napon belül gyakorolhatja. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a
fogyasztónak minősülő megrendelő akként nyilatkozott, hogy a szolgáltatók a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállásra nyitva álló
határidő lejárta előtt kezdje meg, úgy a megrendelőt a szolgáltatásra irányuló szerződés
megkötésétől számított tizennégy napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti
meg.
10.6. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő megrendelő kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdték meg a szolgáltatók a teljesítést, és a megrendelő tudomásul
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítésének követően felmondási jogát elveszíti,
a megrendelő a 10.2. pontban foglalt felmondási jogát nem jogosult gyakorolni.
10.7. Ha fogyasztónak minősülő megrendelő a 10.1. pontban vagy a 10.5. pontban
foglaltaknak megfelelően eláll a szerződéstől, úgy a szolgáltatók haladéktalanul, de
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
visszatérítik a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
10.8. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szolgáltatók mindaddig
visszatarthatják a 10.7. pontban meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a
kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
10.9. Amennyiben a fogyasztónak minősülő megrendelő kéri, hogy a szolgáltatás
teljesítésére irányuló szerződés teljesítését a szolgáltatók a 10.2. pontban foglalt
határidő eltelte előtt kezdjék meg, úgy a 10.2. pontban foglalt felmondási jogának
gyakorlása esetén köteles a felmondás szolgáltatókkal való közlése időpontjáig
teljesített szolgáltatással arányos díjat a szolgáltatók számára megfizetni. A
14
fogyasztónak minősülő megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben
megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
10.10. A fogyasztónak minősülő megrendelő a jelen fejezetben foglalt elállási,
felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat, valamint a 45/2014. (II.26.)
Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja, figyelembevéve a jelen ÁSZF 13. pontjában foglalt rendelkezéseket is.
11. Szellemi tulajdonjog
11.1. A jelen ÁSZF alkalmazásában szellemi tulajdonnak minősül különösen, de nem
kizárólagosan a védjegyek, védett ismeretek (know-how), szabadalmak, használati
minták, domain nevek, cégnevek, kereskedelmi nevek, a kiadványokhoz, közzétett
tartalmakhoz kapcsolódó szerzői jog.
11.2. Az 1.2. pontban jelzett szolgáltatók közül Lukács Zoltán Gábor egyéni
vállalkozó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi valamennyi domain név, védjegy,
know-how, védett ismeret, kereskedelmi név, amely a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
termékek és szolgáltatások értékesítésével és nyújtásával áll összefüggésben.
11.3. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződések semmilyen esetben nem
eredményezik szellemi tulajdon átszállását.
12. Az ÁSZF közzététele, módosítása
12.1. A szolgáltatók a mindenkor hatályos ÁSZF-et kötelesek honlapjaikon
közzétenni. A szolgáltatók kötelesek gondoskodni arról is, hogy a megrendelő számára
az ÁSZF korábban hatályban volt változatai is elérhetők legyenek a honlapokon
keresztül. A közzétett ÁSZF, valamint a korábban hatályos ÁSZF szabályzatok a
honlapokról egyben le is tölthetők, ezen dokumentumokat a megrendelő jogainak
érvényesítésével összefüggésben jogosult az általa használt eszközre letölteni és azon
tárolni, e dokumentumokat papíralapú dokumentummá alakíthatja.
12.2. Jelen ÁSZF-et a szolgáltatók egyoldalúan jogosultak módosítani.
12.3. Az ÁSZF módosításáról és a módosítás hatályba lépéséről a szolgáltatók
kötelesek a honlapokon közleményt közzétenni, legkésőbb a módosítás hatályba
lépését megelőző 30. napig. A közleményben meg kell jelölni, hogy az ÁSZF mely
pontjai és milyen tartalommal kerülnek módosításra.
13. Írásbeliség
13.1. A felek a jelen ÁSZF-el, illetőleg a megrendelésekkel kapcsolatos
nyilatkozataikat írásban, ajánlott vagy tértivevényes levél útján kötelesek megtenni.
Jelen ÁSZF alkalmazásában az e-mailes közlés is írásbeli közlésnek minősül,
amennyiben a közlés szolgáltatók jelen ÁSZF-ben megjelölt e-mail címére kerül
megküldésre.
13.2. Ajánlott és tértivevényes levelek esetén a „nem kereste”, „ismeretlen helyre
költözött” vagy más, sikertelen kézbesítést jelentő postai jelzés esetén a küldeményt a
15
feladásától számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. A felek által
küldött e-maileket a megküldést követő napon kézbesítettnek kell tekinteni.
14. Jogviták rendezése
14.1. A felek a felmerült jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg
rendezni.
14.2. A megrendelésekkel, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges
panaszaival a megrendelő a +36309701611 telefonszámon fordulhat a szolgáltatók
felé, továbbá panaszait, észrevételeit az info@sorslevelek.hu e-mail címen is
megteheti, valamint az 1.2. pontban jelzett postacímekre is megküldheti ajánlott vagy
tértivevényes levél formájában.
14.3. Az esetleges jogviták rendezésére a fogyasztónak minősülő megrendelő az
Online Vitarendezési Platformot is igénybe veheti, amely az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
14.4. A fogyasztónak minősülő megrendelő panaszával a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testületek
illetékességére és eljárására vonatkozó információk az alábbi linken érhetők el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A szolgáltatók székhelye szerint
illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett
Budapesti Békéltető Testület (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., e-mail:
bekelteto.testulet@bkik.hu, telefon: +36-1-488-2131, honlap: www.bekeltet.bkik.hu).
14.5. A szolgáltatók egyik területileg illetékes békéltető egyesületnél sem tettek az
1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti alávetési nyilatkozatot.
15. Adatvédelem
15.1. A szolgáltatók gondoskodnak arról, hogy tevékenységük során az Európai Unió
és Magyarország mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályainak megfeleljenek.
15.2. A szolgáltatók jelen ÁSZF-el összefüggő adatvédelmi tájékoztatója az alábbi
linken érhető el: https://info.sorslevelek.hu/adatvedelmi_tajekoztato.pdf Az
adatvédelmi tájékoztatót a megrendelő jogainak érvényesítésével összefüggésben
jogosult az általa használt eszközre letölteni és azon tárolni, papíralapú
dokumentummá alakítani.
16. A szerződés meghiúsulására vonatkozó rendelkezések
16.1. Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 4.1. pont a.
alpontjában, 4.3. pontjában, 7.2. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók
a megrendelt termék ellenértékének 20%-ára jogosultak igényt tartani (meghiúsulási
kötbér). Amennyiben a megrendelő a meghiúsulást megelőzően az ellenérték egészét
vagy egy részét már teljesítette, úgy a szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától
számított 14 napon belül intézkednek az ellenérték vagy az ellenérték teljesített része
és a meghiúsulási kötbér különbözetének megrendelő részére történő visszatérítése
felől, amennyiben a különbözet meghaladja a meghiúsulási kötbér összegét.
16
Amennyiben a különbözet nem éri el a meghiúsulási kötbér összegét, úgy a szolgáltatók
a meghiúsulási kötbér arányos részét írásbeli felszólítást követően, annak
eredménytelensége esetén jogi úton jogosultak érvényesíteni. A meghiúsulási kötbért
bármely szolgáltató érvényesítheti a megrendelővel szemben.
16.2. Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 6.5. pontjában, 6.6.
pontjában, 6.7. pontjában és 6.8. pontjában foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók
a részvételi díj 20%-ra jogosultak igényt tartani, amennyiben a megrendelőtől a belépés
jogát tagadták meg, ha pedig a megrendelőt a rendezvényen való további részvételről
a beléptetést követően zárták ki, úgy a részvételi díj 100%-ra jogosultak igényt tartani
(meghiúsulási kötbér). A belépés megtagadásának esetén, amennyiben a megrendelő a
meghiúsulást megelőzően az ellenérték egészét vagy egy részét már teljesítette, úgy a
szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától számított 14 napon belül intézkednek az
ellenérték vagy az ellenérték teljesített része és a meghiúsulási kötbér különbözetének
megrendelő részére történő visszatérítése felől.
16.3. Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 5.5. pontjában
foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók a regisztrációs díj összegére jogosultak
igényt tartani (meghiúsulási kötbér).
16.4. Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 7.3. pontjában
foglaltak szerint hiúsul meg, a szolgáltatók a regisztrációs díj összegére, valamint a
felolvasás fennmaradó díjának 40%-ára jogosultak igényt tartani (meghiúsulási
kötbér). Amennyiben a megrendelő a meghiúsulást megelőzően a felolvasás
fennmaradó díjának egy részét már teljesítette, úgy a szolgáltatók a szerződés
meghiúsulásától számított 14 napon belül intézkednek a felolvasás fennmaradó díjának
teljesített része és a felolvasás fennmaradó díjának 40%-ával megegyező összeg
különbözetének megrendelő részére történő visszatérítése felől, amennyiben a
különbözet meghaladja a felolvasás fennmaradó díjának 40%-ával megegyező
összeget. Amennyiben a különbözet nem éri el a felolvasás fennmaradó díjának 40%-
ával megegyező összeget, úgy a szolgáltatók a meghiúsulási köbért arányos részét
írásbeli felszólítást követően, annak eredménytelensége esetén jogi úton jogosultak
érvényesíteni. A meghiúsulási kötbért bármely szolgáltató érvényesítheti a
megrendelővel szemben.
16.5. Amennyiben a felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF 5.7. pontjában
foglaltak szerint hiúsul meg, úgy a szolgáltatók a szerződés meghiúsulásától számított
14 napon belül visszatérítik a megrendelő részére a felolvasás teljes díját (regisztrációs
díj + a felolvasás fennmaradó díja). A megrendelő a visszatérítést bármelyik
szolgáltatótól követelheti.
17. Záró rendelkezések
17.1. A szolgáltatók a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeik teljesítéséért
egyetemlegesen felelnek.
17.2. A jelen ÁSZF 2020. december 05. napjától lép hatályba, és visszavonásáig vagy
módosításáig marad hatályban.
17
17.3. A szolgáltatók Magyarországon nyilvántartásba vett egyéni vállalkozók, és mint
ilyenek korlátozás nélkül szerezhetnek jogokat és kötelezettségeket, szerződéskötési
képességükben semmilyen módon korlátozva nincsenek, harmadik személyek
jóváhagyásától mentesen járhatnak el saját ügyeik vonatkozásában.
17.4. A megrendelő szavatolja, hogy jogokat és kötelességeket korlátozás nélkül
szerezhet, szerződéskötési képessége semmilyen módon nem szenved korlátozást,
továbbá, hogy saját ügyei vonatkozásában harmadik személyek jóváhagyásától
mentesen járhat el.
17.5. A jelen szerződési feltételek a Ptk. szerinti általános szerződési feltételeknek
minősülnek, azaz olyan szerződési feltételek, amelyet a szolgáltatók több szerződés
megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre
meghatároztak, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
17.6. A jelen ÁSZF magyar nyelven íródik, a felek közötti szerződéskötésre magyar
nyelven kerül sor. Az Fgy. tv. szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A jelen
ÁSZF alapján a felek között létrejövő webshop használati szerződés, valamint az
esetleges termékértékesítési és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés nem minősül
írásbeli szerződésnek, azt a szolgáltatók nem iktatják.
17.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az
irányadók.